Категорија D,D1: тест 9

Прашање 1 од 18
3 Поени

„Европската спогодба“ за меѓународен патен превоз на опасни материи е позната со кратенката: