Категорија D,D1: тест 10

Прашање 1 од 18
3 Поени

„Приклучно возило“ е: