Категорија C,C1: тест 7

Прашање 1 од 12
3 Поени

„Тахограф“ е уред што обезбедува најмалку запис на: