Категорија C,C1: тест 2

Прашање 1 од 12
3 Поени

„Лесна приколка“ е приклучно возило чија најголема дозволена маса: